​​​​​​​​​​
  
  
شرح
  
  
  
  
ایجاد نام کاربریhttp://support.spspersia.com/PublishingImages/Icons/RequestUser.jpg
http://rahsa.sharepointonline.ir/Lists/RequestAccount/NewForm.aspxدر صفحه جدید
ثبت درخواستhttp://support.spspersia.com/PublishingImages/Icons/SubmitRequest.jpg
http://testدر صفحه جاری
پیگیری درخواست هاhttp://support.spspersia.com/PublishingImages/Icons/Followup.jpg
http://support.spspersia.com/_layouts/15/viewlsts.aspxدر صفحه جاری
راهنمای تغییر رمز عبورراهنمای تغییر کلمه عبور
راهنمای تغییر کلمه عبوردر صفحه جدید
​​​​
  
  
  
سندی برای نمایش وجود ندارد